5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinde Sanal Mağdurluğun Cinsiyete ve Günlük Sosyal Medya Kullanım Düzeylerine Göre Değişimi

Kağan Kırcaburun

[email protected], Düzce Üniversitesi

Muhammed Bahtiyar

[email protected], Düzce Üniversitesi

Geçmiş çalışmalar sanal mağdur olmanın ergenler ve gençler üzerinde birçok negatif psikolojik, duygusal ve davranışsal etkileri olduğunu belirtmektedir. Her ne kadar geçtiğimiz son birkaç yılda üniversite öğrencileri üzerinde sanal mağdurluğu araştıran çalışma sayısında artış olsa da ortaokul ve lise öğrencileriyle yapılan çalışma sayısı halen daha çok sayıda olduğu görülmektedir. Bu açıdan bu çalışmanın amacı üniversite öğrencileri arasında sanal mağdur olmanın cinsiyete ve günlük sosyal medya kullanım süresine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. 334 öğrenciden Sanal Mağdurluk Anketini ve kişisel bilgi formunu cevaplamaları istenmiştir. Analizler sonucunda cinsiyetin günlük sosyal medya kullanım süreleri ve sanal mağdurluk yaşama üzerinde anlamlı etkisi olduğu görüldü. Buna göre erkek öğrenciler sosyal medyayı kadınlara göre daha az kullansa da, kadınlara göre daha fazla sanal mağdurluk deneyimi yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca, ANOVA analizi sonucunda günlük sosyal medya kullanım süresiyle sanal mağdur olma arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre günlük 3 saatten fazla sosyal medya kullananlar 1-3 saat arası ve 1 saatten az kullananlara göre, 1-3 saat arası kullananlar da 1 saatten az kullananlara nazaran daha fazla sanal mağdur olmaktadırlar.

Keywords

sanal mağdur, sosyal medya, cinsiyet, yaş