5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Ağlarda Öğretim Elemanı – Öğrenci Etkileşimini Etkileyen Temel Faktörler

Zeynep Turan

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Levent Durdu

[email protected], Kocaeli Üniversitesi

Yüksel Göktaş

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu sosyal ağları aktif olarak kullanmaktadırlar. Sosyal ağların aynı zamanda etkili eğitim aracı olarak kullanılması üzerine de alan yazında araştırmalar bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen akademisyenlerin ve öğrencilerin sosyal ağlar üzerinden birbirleriyle iletişim kurmalarına yönelik endişeleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal ağlar üzerinden öğretim elemanlarıyla etkileşim kurma üzerine düşüncelerini öğrenmek ve bu etkileşimi etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya toplamda Türkiye’deki 19 farklı üniversiteden 1345 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada keşfedici karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın birinci safhasında nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler araştırmacılar tarafından nitel safhada geliştirilen çevrim içi anket ile toplanmıştır. Faktörleri ortaya çıkarmak için Açımlayıcı Faktör Analizi gerçekleştirilmiş ve toplamda 4 faktör ortaya çıkartılmıştır. Bu faktörler Olanak Sağlayıcılar (6 madde), Bariyerler (7 madde), İstenmeyen Davranışlar (5 madde) ve Faydalar (4 madde) olarak belirlenmiştir. Faktörler toplam varyansın %60.78’ini açıklamaktadır. Güvenirlik değeri Cronbach alpha =.88 olarak yeterli bulunmuştur. Faktörler ve her faktör altında yer alan maddeler ayrıca sunulmuştur. 

Keywords

sosyal ağlar, öğretim elemanı öğrenci etkileşimi, açımlayıcı faktör analizi