5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi: İzmir İli Örneği

Hacı Ali Kızıldağ

[email protected], DEU

Kürşat Arslan

[email protected], DEU

Bireylerin günlük yaşamda doğayı korumak için edindikleri bilgi ve beceriler, büyük oranda geri dönüştürülebilecek atıkların işlenerek tekrar üretime katılması ile hem çevre temizliği hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Okullarda bu bilincin öğrencilere aşılanmasında öğretim kurumlarına ve öğretmenlere oldukça büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının geri dönüşüm ile ilgili bilgi düzeylerini incelemek ve geliştirdikleri davranışları tespit etmek, varolan problemlerin çözümü açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının çevreye ve özellikle geri dönüşüme karşı duyarlılıklarını incelemek ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda bir blog hazırlayarak çevre bilincini artırmaktır. Araştırma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 173 öğrenci ile çalışılmış ve çalışmanın verileri,  öğrencilerin demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, bölüm) ve çevre eğitimi ile ilgili deneyimleri belirleyen güvenirliği doğrulanmış çevre davranış ölçeğinden oluşan bir anket yardımıyla toplanmıştır. Timur ve Yılmaz (2013) tarafından geliştirilen ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,83 olup toplam 20 soru ve altı faktörden oluşmaktadır. Verilerin analizinde yorumlayıcı (t-test ve ANOVA gibi) ve betimleyici (yüzde, frekans ve ortalama gibi) istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin yaş, cinsiyet ve bölümlerine göre çevreye ve geri dönüşüme karşı duyarlılıklarının nasıl bir değişim gösterdiği araştırılmıştır. Anket dijital ortamda Google Form platformu üzerinden hazırlanmış ve online olarak uygulanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve bölüm açısından çevre duyarlılık puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır, ancak alt faktörler arasında yer alan “çevreye duyarlı tüketici” için sadece cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin çevre eğitimi ile ilgili geçmiş deneyimlerinin onların çevre duyarlılığına etkileri de incelenmiş ve bazı değişkenler arasında istatistiksel anlamlı farklar bulunmuştur.

Keywords

geri dönüşüm, çevre duyarlılığı, üniversite öğrencileri