5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinin Ders Esnasında Cep Telefonu Kullanarak İletişimi Devam Ettirme Davranışları

Melike Kavuk-Kalender

[email protected], yıldız teknik üniversitesi

Feza Orhan

[email protected], yıldız teknik üniversitesi

Etkili bir öğretim tasarımı için üzerinde sıklıkla durulan “hedef kitlenin analizi” ile ilgili çalışmalar genellikle K12 öğrencilerine yönelik yapılmaktadır. Oysa üniversitelerdeki öğretim üyelerinin nasıl bir hedef kitleyle karşı karşıya olduklarını bilmeleri, öğrenme ortamını daha etkin kılma ve derslerdeki kural ve davranışlarını belirleme açısından önemlidir. Bu bağlamda, bu araştırmanın çıkış noktası, üniversite öğrencilerini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanımları açısından tanımaktır. Araştırmanın amacı, ders esnasında öğrencilerin cep telefonu kullanarak iletişimi devam ettirme davranışları ve görüşlerini çeşitli değişkenlere göre analiz etmektir. Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda, öğrencilerin günlük yaşamda cep telefonu kullanma sıklıkları belirlenmiş; ders esnasında cep telefonu kullanarak iletişimi tek yönlü sürdürme davranışları çeşitli değişkenlere göre incelenmiş; ders esnasında cep telefonu kullanarak iletişimi çift yönlü sürdürme davranışlarının, öğrenme sürecini etkilemesine yönelik görüşleri çeşitli değişkenlere göre analiz edilmiştir. Bu betimsel araştırma, ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 10 farklı fakültesinin çeşitli bölüm ve sınıf düzeylerinde öğrenim gören 501 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve yüz yüze ortamda uygulanmıştır. Elde edilen nicel veriler, frekans, yüzde, t-testi ve ANOVA testleriyle çözümlenmiştir. Bulgular, literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda tartışılmış, araştırmaya ve uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

üniversite öğrencileri, derste cep telefonu kullanma, iletişim