5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeyi ve Bilgi Güvenliği Farkındalığının İncelenmesi

Ahmet Tekin

[email protected], Fırat Üniversitesi,Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Filiz Varol

[email protected], Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Ebru Polat

[email protected], MEB, Elazığ Bilim Sanat Merkezi

Bilgi toplumunda bireyin teknolojiyi sorumlu, etik ve güvenli bir biçimde kullanması yani dijital vatandaş olması beklenmektedir. Dijital vatandaşlık, dijital ortamlardaki davranış normları olarak tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlar hayatın her alanında teknolojiyi aktif ve yaygın bir biçimde kullanmaktadır. Teknolojinin ve İnternet'in yaygınlaşması güvenlik problemlerini de meydana getirmektedir. Dijital vatandaşlığın da bir boyutu olan bilgi güvenliği,  bilginin izinsiz ve yetkisiz bir biçimde kullanımının, değiştirilmesinin ve yok edilmesinin önlenmesidir. Dijital teknolojilerin giderek yaygınlaşması, hayatın her alanında kullanılması ve güvenlik problemlerinin meydana gelmesi nedeniyle üniversite öğrencilerinin dijital vatandaşlık düzeyi ile bilgi güvenliği farkındalığının arasındaki ilişkinin belirlenmesi önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı,  üniversite öğrencilerinin dijital vatandaşlık düzeyi ve bilgi güvenliği farkındalığı arasındaki ilişkiyi belirlemek ve farklı değişkenler açısından incelemektir. Veri toplama aracı olarak, İşman ve Güngören (2014) tarafından geliştirilen "Dijital Vatandaşlık Ölçeği" ile Keser ve Güldüren (2015) tarafından geliştirilen "Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği" 218 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin dijital vatandaşlık düzeyi ve bilgi güvenliği farkındalıkları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Dijital vatandaşlık, bilgi güvenliği, üniversite öğrencileri