5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ahmet Murat Uzun

[email protected], Afyon Kocatepe Üniversitesi

Internet kullanımı bireylerin yaşam kalitelerini birçok yönden olumlu bir şekilde etkilemektedir. Öte yandan, internetin yanlış ve aşırı kullanımı birtakım olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Yapılan çalışmalar problemli internet kullanımının üniversite öğrencileri arasında oldukça yaygın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda, bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Üniversite öğrencilerinde problemi internet kullanımının araştırılmasında kuramsal altyapı olarak Caplan (2010) tarafından öne sürülen “Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımı Modeli” temel alınmıştır. Model, problemli internet kullanımına neden olan bilişsel ve davranışsal unsurları ele almaktadır. Caplan (2010) tarafından oluşturulan modelde, problemli internet kullanımı “internette sosyal etkileşim tercihi”, “duygu durumunu düzenleme”, “öz denetim yoksunluğu”, ve “olumsuz sonuçlar” gibi değişkenlerle açıklanmıştır. Araştırmanın yöntemi tarama yöntemidir. Araştırmanın örneklemi Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde okumakta olan gönüllü üniversite öğrencileridir. Çalışmanın verileri betimsel ve kestirimsel istatislik yöntemleri ile analiz edilmiş olup, elde edilen bulgular değerlendirme aşamasındadır.

Keywords

problemli internet kullanımı, öz denetim yoksunluğu, internet bağımlılığı, internette sosyal etkileşim tercihi