5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algısı ve Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahmet Tekin

[email protected], Fırat Üniversitesi,Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Ebru Polat

[email protected], MEB,Elazığ Bilim Sanat Merkezi

Teknolojide yaşanan hızlı gelişim ve değişen toplum yapısı bireylerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı ve geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Programlama eğitimi bireyin, analiz, değerlendirme, sentez gibi üst düzey bilişsel gelişimine katkı sağlamaktadır. Yüksek öğretimde mühendislik, matematik ve fen alanlarında eğitim veren bölümlerde, bilgisayar programlama dersi seçmeli veya zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Öğrencilerin programlama öz düzenleyici öğrenme stratejileri ve öz yeterlilik algıları programlama dersi başarısını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı programlama dersi alan öğrencilerin, bilgisayar programlamaya ilişkin öz düzenleme stratejileri ve öz yeterlilik algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın amacına yönelik olarak Haşlaman ve Aşkar (2007) tarafından geliştirilen Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri Ölçeği ile Altun ve Mazman (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algısı Ölçeği 259 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin programlamaya ilişkin öz düzenleme stratejileri ve öz yeterlilik algıları arasında pozitif ve orta düzey bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

programlama, öz düzenleme, öz yeterlilik