5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Durumlarının Cinsiyet ve Yaşa Göre Değişimi

Kağan Kırcaburun

[email protected], Düzce Üniversitesi

Muhammed Bahtiyar

[email protected], Düzce Üniversitesi

Sosyal medya kullanımı tüm dünyada hızla artmaktadır. Yapılan çalışmalarda dünyada her 4 kişiden 3

ünün internet kullanıcısı olduğu ve her 3 internet kullanıcısından 2 sinin de sosyal medya kullanıcısı

olduğu belirtilmektedir. Sosyal medyayı en çok kullananların başında ergenler gelmektedir. Şu anda

genç olan öğrencilerin teknolojik gelişmelerin içinde büyümesi ve bunları benimsemesi bunun

nedenlerinden birisi olarak belirtilebilir. Bu düzeyde teknolojiyle içli dışlı olmaları bağımlılık, kullanım

bozukluğu ve problemli kullanım gibi negatif etkilerin görülmesine neden olabilir. Bu doğrultuda bu

çalışmada üniversite öğrencilerinin internette ve cep telefonunda ne kadar zaman harcadıklarının, en

fazla kullanılan sosyal ağların tespit edilmesinin ve bunların cinsiyet ve yaşa göre farklılık gösterip

göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bir devlet üniversitesinde öğrenim

görmekte olan ve yaşları 18 ile 40 arasında değişen 896 öğrenci (%59 kadın, yaş ortalaması=21.13)

katılmıştır. Çalışmada frekans, t testi ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda

öğrencilerin %52’si Facebook, %92’si Whatsapp, %26’sı Twitter, %76’sı Instagram, %32’si Snapchat,

%77’si Youtube ve %37’si ise Google platformunu kullandığını belirtmiştir. Buna göre öğrenciler

arasında en yaygın kullanılan sosyal ağ platformu Whatsapp iken bunu Youtube, Instagram,

Facebook, Google, Snapchat ve Twitter takip etmiştir. Ayrıca günlük internet ve Twitter kullanım

sürelerinin cinsiyete göre farklılık göstermediği; cep telefonu, Whatsapp, Instagram, Snapchat ve

Google kullanım sürelerinin kadınlarda daha fazla olduğu; erkeklerin Facebook, Twitter ve Youtube’ u

kadınlara göre daha fazla kullandıkları görülmüştür. Son olarak, yapılan korelasyon analizi sonucunda

yaşın Facebook kullanımı ile pozitif, Instagram, Snapchat, Youtube ve Google kullanımı ile negatif

korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca günlük internet kullanımı ile Facebook, Twitter,

Instagram, Snapchat, Youtube pozitif, Google negatif; ve cep telefonu kullanımı ile Whatsapp,

Twitter, Instagram ve Snapchat kullanımı arasında pozitif korelasyon gösterdiği belirlenmiştir.

Çalışmanın sonucunda öğrenciler arasında sosyal ağ platformlarının kullanımının yaygın olduğu ve

potansiyel olarak bağımlılığa ve problemli kullanıma yol açabileceği görülmektedir. Bu kullanımın

bağımlığa dönüşmemesi için alınması gereken önlemler arasında tavsiye edilebilecek tedbirlerden

bazıları şunlardır: 1-Bildirimleri kapalı konumda tutarak sürekli gelen bildirilere bakmak amacıyla

sosyal medya kullanmamak; 2-Günlük belirli bir sosyal medya kullanım zaman sınırı belirleyerek o

sürenin üstüne çıkmamaya gayret göstermek; 3-Sosyal medyada uzun süre kalmanıza engel olacak bir

hobi edinmek; 4-Sanal ilişkilerden çok gerçek hayattaki arkadaşlarla daha fazla zaman geçirmeye

çalışmak; 5-Sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiğinizi fark ettiğinizde belli bir süre uzak kalmaya

çalışmak; 6- Kullanılan farklı sosyal ağ platformu sayısını sınırlamak; 7-Sosyal medya kullanımını belirli

bir programa göre gerçekleştirmek.

Keywords

sosyal ağ, internet, cep telefonu