5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları

Gözde Sezen-Gültekin

[email protected], Sakarya University

Merve Savaşçı

[email protected], Sakarya University

Nazire Burçin Hamutoğlu

[email protected], Sakarya University

Bu çalışmada bir örgün eğitim programının yanı sıra açıköğretim programında aktif olarak öğrenim görmekte olan öğrencilerin açıköğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Çalışma grubunun seçimininde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış olup, bir açıköğretim programında aktif olarak öğrenim görüyor olmak ölçüt olarak alınmıştır. Buna göre çalışma grubunu  2016-2017 bahar yarı yılı Sakarya Üniversitesi Eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 7 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak  araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının oluşturulmasında öğrencilerin açıköğretim programlarının avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşlerini elde etmek için Moore’un Transaksiyonel uzaklık kuramının yapı ve diyalog boyutları temele alınmıştır. Bu kapsamda yapı boyutu açısından bakıldığında, içeriğin uzaktan eğitimle sunulmasında en büyük avantaj zaman ve mekandan bağımsız hareket edebilme olarak görülürken; en dezavantajlı durum anında dönüt alamama olarak görülmüştür. Öte yandan, uzaktan eğitimin sunulmasında kullanılan arayüzde sadelik ve anlaşılabilirliğin en avantajlı durum; karmaşıklığın ise en dezavantajlı durum olduğu görülmüştür. Diyalog boyutu açısından bakıldığında ise, katılımcılara göre uzaktan eğitimde sunulan öğrenci-öğrenci etkileşiminin en büyük avantajı fikir paylaşımı iken; en dezavantajlı durum denetimin olmamasıdır. Öte yandan uzaktan eğitimde sunulan öğretici-öğrenci etkileşiminde en büyük avantaj içerik zenginliğiyken, en büyük dezavantaj dönüt alınamamasıdır. Tüm bu sonuçlardan hareketle açıköğretim uygulamalarının geleneksel öğretim uygulamalarından sıyrılarak, daha etkileşimli bir yapıyı barındırmaları önerilmektedir. Böylelikle öğrencilerin uzaklık algılarının düşürülerek eğitim-öğretim açısından daha olumlu bir hal alacağı düşünülmektedir.

 

Keywords

Açık öğretim, uzaktan eğitim, transaksiyonal uzaklık, avantaj-dezavantaj.