5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Eğitim İçin Bir Mobil Oyunlaştırma Ortamı Tasarlanması ve Uygulanması

Feray Uğur Erdoğmuş

[email protected], Amasya Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı oyunlaştırmanın uzaktan eğitimde hedef kitle ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde nasıl kullanılması gerektiğini ortaya çıkarmaktır.  Bu amaç doğrultusunda bu çalışmanın araştırma soruları: “Uzaktan eğitimi desteklemek için yapılan oyunlaştırılmış mobil uygulamaların hangi tür özelliklere sahip olması gerekir?”, “Uzaktan eğitim öğrencileri oyunlaştırılmış mobil uygulamaları nasıl kullanıyorlar?” ve “Oyunlaştırılmış mobil uygulamaların öğrenci değişkenleri üzerine etkisi nelerdir?” dır. Bu sorulara cevap verebilmek için bu çalışmada karma metodoloji kullanılacaktır. Çalışmanın birinci aşamasında nedensel karşılaştırma araştırması yapılacak ve toplanan nicel veriler SPSS kullanılarak analiz edilecektir. Daha sonra çalışmanın ikinci aşamasında nitel veriler toplanarak betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenecektir. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Amasya Üniversitesi’nde uzaktan eğitim yöntemi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini alan öğrenciler oluşturacaktır. Çalışma sonuçları, mobil uygulamanın tasarım süreci ve özellikleri ile uygulama süreçleri çalışma sonunda raporlanacaktır.

Keywords

Oyunlaştırma, uzaktan eğitim, mobil uygulamalar