5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çoklu Ortam Bileşenleri ile Desteklenen E-Kitaplara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Melike Aydemir

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Serkan Yıldırım

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Embiya Çelik

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Bu çalışma, uzaktan eğitim öğrencilerinin, çoklu ortam bileşenlerini içeren etkileşimli e-kitaplara yönelik tutumlarının demografik değişkenler ve kullanımlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin 14 haftalık üniteleri etkileşimli e-kitap haline getirilmiştir. Etkileşimli e-kitaplarda sözel, görsel ve işitsel öğeleri içeren kısa videolar, eşleştirme, boşluk doldurma, sürükle bırak gibi alıştırma uygulamaları ve değerlendirme testi bulunmaktadır. Etkileşimli e-kitaplar Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki 29 farklı programda yer alan öğrencilere sunulmuştur. Bu sayede yüz yüze öğrenme imkanı bulunmayan öğrenenlerin kendi hızlarında ve bireysel öğrenme tercihlerine göre öğrenim gerçekleştirebilecekleri yeni kaynaklara erişim sağlanmıştır. Bu çalışmada zayıf deneysel desenlerden tek grup son test deseni uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini 453 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde demografik bilgiler ikinci bölümünde ise Güneş & Susar Kırmızı (2014) tarafından geliştirilen “E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği”nin maddeleri bulunmaktadır. Verilerin analizinde bağımsız t-testi  ve ANOVA uygulanmıştır. Elde edilen ön bulgulara göre uzaktan eğitim öğrencilerinin etkileşimli e-kitaplara yönelik tutumlarının demografik değişkenler açısından farklılaştığı tespit edilmiştir.

Keywords

e-kitap, çoklu ortam, uzaktan eğitim, tutum, açıköğretim