5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Bireysel Yenilikçi Özelliklerinin İncelenmesi

Recep Çakır

[email protected], Amasya Üniversitesi

Caner Karaçaltı

[email protected], Amasya Üniversitesi

Mehmethan Kılıç

[email protected], Amasya Üniversitesi

Kemal Bilir

[email protected], Amasya Üniversitesi

Eğitim bireylerin yaşamları boyunca yaşadıkları bir süreçtir. Bireyler yalnızca hayatlarının bir kısmında okul içinde eğitim almaktadırlar. Bunun dışında bireyler kendilerini geliştirebilmek ve hayat boyu öğrenme amacıyla farklı eğitim sistemleri aramışlardır. Uzaktan eğitim bireylerin mekândan, zamandan bağımsız olarak öğrenme kaynakları ile etkileşime girmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de gittikçe yaygınlaşan uzaktan eğitimde en önemli unsurlardan biride öğretici-öğretmen rolüdür. Uzaktan eğitim süreçlerinde ders veren öğretim elemanlarının, öğretici-öğretmenin sahip olduğu rolleri karşılayabilmesi ve öğretim sürecini daha etkili hale getirebilmesi için alanı ve kullandığı sistem ile ilgili yenilikleri takip etmesi önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik özelliklerini ve yenilikleri takip etme durumlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Amasya Üniversitesi bünyesinde yer alan Uzaktan Eğitim’de ders veren toplam 52 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Yeniliklerden Haberdar Olma Envanteri uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretim elemanları tarafından Facebook, Wikipedia ve Youtube gibi teknolojilerin daha çok bilindiği, Youtube ve Powerpoint gibi araçların ise daha çok kullanıldığı görülmektedir. Bireysel yenilikçilik özellikleri ölçeğinden alınan sonuçlara göre ise öğretim elemanlarının “Sorgulayıcı”  kategorisinde bulundukları söylenebilir. Öğretim elemanlarının cinsiyetleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde görev yapma süreleri ile bireysel yenilikçilik özelikleri arasında ise bazı görev süreleri ile arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Çalışma sonuçlarından elde edilen verilere göre, uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının yenilikleri takip etmeleri ve bunları kullanmalarını sağlamaları için destekleyici eğitimler verilmesi önerilebilir.

Keywords

Uzaktan eğitim, bireysel yenilikçilik, , öğretici-öğretmen rolü