5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Eğitimde Öğrenci Destek Hizmetleri

Gürhan Durak

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Serkan Çankaya

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Eyup Yünkül

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Zeynel Abidin Mısırlı

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Uzaktan eğitim uygulamalarının sunduğu zaman, mekan gibi esneklikler özellikle modern toplumların eğitim ihtiyaçlarına karşılık verebilmesine dolayısıyla iş sektöründen yüksek öğretim kurumlarına kadar yoğun bir şekilde talep edilmesine yol açmıştır. İnternet kullanım hızında yaşanan artışlar, teknolojik donanımlara ulaşmada yaşanan kolaylıklar uzaktan eğitim faaliyetlerinin hızla gelişmesine olanak tanıyan unsurlardan olmuştur.  

Geleneksel öğrenme de öğrenciler birbirleriyle ve dersin öğretim elemanıyla etkileşim halinde bulunabilirler. Ancak öğrenenlerin birbirlerinden ve öğretim elemanından mekan ve/veya zaman açısından bağımsız olduğu çevrimiçi öğrenmede bu etkileşimi sağlamak daha zor olabilmektedir. Öğrenenlerin sosyal, akademik, yönetim ve bu tür alanlarla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda destek hizmetlerinin önemi giderek artmaktadır. Uzaktan eğitimde destek hizmetlerinin temel amacı, yüz yüze öğrenmenin yokluğunda, öğrencilere bireysel çalışma veya uzaktan öğrenenlerin arasında bağımsız çalışma fırsatı sağlamaktır.

Bu çalışma da destek hizmetleri şu başlıklarda incelenmiştir: Destek hizmetlerine neden ihtiyaç duyulur, destek hizmetleri ne şekilde verilir, destek ortamları, destek hizmetleri türleri, destek hizmetlerinde sorunlar ve destek hizmetlerinde eğilimler. Alanyazın incelendiğinde destek hizmetlerinden yaşanan sorunlar şu başlıklar altında toplanabilir: akademik sorunlar, teknolojik sorunlar, sosyal sorunlar ve öğrenenlerin karşılaştığı sorunlar. Yeni çıkan teknolojilerle birlikte değişik beklentiler içine giren öğrenciler destek hizmetlerinin eğilimlerini şekillendirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda yapılmış çalışmalarda rastlanan eğilimler şu başlıklar altında değerlendirilebilir: Marka ve İmaj, Sanal Oryantasyon Hizmetleri, Mobil cihazlara yönelik uygulamalar, Personel eğitimi, Akıllı destek hizmetleri, Sosyal etkileşim platformları.

Keywords

Uzaktan eğitim, destek hizmetleri, eğilimler, sorunlar