5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Eğitimle Ders Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Hazır Bulunuşluğunun İncelenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği

Hamide Şahinkayası

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Yunis Şahinkayası

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

M. Mustafa Tat

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı Mustafa Kemal Üniversitesi’nde uzaktan eğitim ile ders alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek ve hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere ve sistemi kullanım durumlarına göre incelemektir. Çalışmanın evreni 2016-2017 Bahar döneminde uzaktan eğitimle Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ile Yabancı Dil II derslerini alan öğrenciler olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini ise uzaktan eğitim sisteminde duyurulan elektronik ankete gönüllü katılan 56’sı kadın 43’ü erkek olan toplam 99 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 55’i farklı meslek yüksekokullarında, 44’ü de farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmektedir. Veri toplama aracı olarak Yurdugül ve Demir (2017) tarafından geliştirilen,  7’li Likert tipindeki  “Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Ölçeği” elektronik formda kullanılmıştır. Ölçek, bilgisayar öz-yeterliği, internet öz-yeterliği, çevrimiçi iletişim öz-yeterliği, kendi kendine öğrenme, öğrenen kontrolü, e-öğrenmeye yönelik motivasyon olmak üzere altı alt boyut içermektedir. Veri analizinde betimsel analiz yöntemi –yüzde, frekans, çapraz tablo– ile çıkarımsal istatistik yöntemleri –t-test ve ANOVA– kullanılmıştır. Cinsiyete ve öğrenim düzeyine göre (önlisans-lisans) göre ölçek genelinde ve tüm alt boyutlarda anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sistemi en sık kullanan grup ile sadece sınav öncesi kullanan grubun e-öğrenme hazırbulunuşluk toplam puanları arasında manidar bir fark saptanmıştır. Bu sonuca göre öğrencilerin e-öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerini artırıcı önlemler almak öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini kullanım sıklığını artırabilir

Keywords

E-öğrenme, e-öğrenmeye hazır bulunuşluk, uzaktan eğitim