5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Öğretici Yeterlilik Boyutlarının Belirlenmesi

Merve Aydın

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ali Kürşat Erümit

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bu çalışmada, 2000 ile 2016 yılları arasında alan yazında mevcut olan uzaktan öğretici yeterliliklerine yönelik yapılan çalışmalar incelenerek uzaktan öğretici yeterlilik boyutları ve bu yeterlilik boyutlarının alt bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın birinci boyutunda uzaktan öğreticilere yönelik yeterlilik alt bileşenleri belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci boyutunda ise belirlenen bileşenlere yönelik boyutlar ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise 2000 ile 2016 yılları arasında “Web of Science”, “ERIC” ve KTÜ abone veri tabanlarında yer alan uzaktan öğretici yeterlilikleriyle ilişkili makaleler oluşturmaktadır. İlgili veri tabanlarında “online teaching competency” , “online teaching role”, “distance instructor competencies”, “distance instructor roles”,  “online ınstructor competencies”, “online instructor roles” anahtar kelimeleri aratılmıştır. Ardından araştırmacı tarafından belirlenen arama filtrelerinin uygulanmış ve çalışmaların her birinin özet ve başlıklarının değerlendirilmesi sonucu toplamda 35 makaleden oluşan dokümanlar elde edilmiştir. Toplanan verilerin analizi nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Analiz aşamasında doküman analizinden elde edilen makalelerin amaç, bağlam, yöntem ve sonuç kısımları incelenerek yeterlilik alt bileşenleri ve yeterlilik boyutları oluşturulmuştur. Çalışmalarda belirlenen yeterlilik alt bilşenleri ve yeterlilik boyutları bir araya getirilerek incelenmiş nihai yeterlilik boyutları ve alt bileşenleri oluşturulmuştur. Yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre, elde edilen yeterlilik boyutları analiz edilerek “Teknolojik Yeterlilikler”, “Kolaylaştırıcı”, “Değerlendirme”, “Öğretim Tasarımı”, “Sosyal”, “Yönetim”, ve “Pedagojik” olmak üzere toplamda 7 ayrı yeterlilik boyutu ve boyutları kapsadığı 15 alt bileşen elde edilmiştir.  Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan yeterlilik listesi uzaktan öğreticilere yönelik değerlendirme aracı olarak kullanılabilir.

Keywords

uzaktan öğretici, yeterlilik, çevrimiçi öğretmen yeterlilikleri, uzaktan öğretici rolleri