5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Öğretim İçin Yeni Bir E-Stüdyo Tasarımı ve Altyapı Modeli

Mehmet Albayrak

[email protected], Süleyman Demirel Ün.

Pınar Koç

[email protected], Süleyman Demirel Ün.

Dünya savaşları sonrasında var olan insan gücünün sınırlı ekonomik durum ve coğrafi koşulların zorluğu ile birleşip, eğitimin ulaşılabilir olmasında sıkıntılar oluşmuştur. Bu durumun ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak adına büyük önem taşıyan uzaktan öğretim yaklaşımından ilk defa on dokuzuncu yüzyılda bahsedilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında mektup, radyo ve televizyon ile başlamış olan uzaktan öğretim uygulamaları, günümüzde teknoloji destekli olarak akıllı telefon, tablet, giyilebilir teknolojiler vb. olarak hızla yayılmaya devam etmektedir. Uzaktan öğretim birçok farklı yöntemle uygulanabilmektedir. Öğretenin ve öğrenenin farklı fiziksel ortamlarda aynı veya farklı zaman dilimlerinde teknolojinin desteği ile gerçekleştirilen eğitim modelidir. Bu çalışmada; uzaktan öğretimin faydalarını, özelliklerini ve kalitesini artırmak için önemli bir yer tutan e-stüdyo tasarımı için yeni ve daha ergonomik tasarım modeli sunmak ve altyapı konusunda yaşanan değişiklikleri ortaya koymaktır. Yeni tür e-Stüdyolar; uzaktan eğitim alanında öğrenim gören bireylerin, senkron eğitim veren kurumların/üniversitelerin öğrenenlerin aktif katılımlarını sağlayabilecekleri,  öğretenlerin çekici ve akıcı ders verebilmelerini sağlayan, gerektiğinde de karma eğitim modeline dönüşebilen yapılar sunması öngörülmektedir.

 

Anahtar Sözcükler: uzaktan öğretim, e-stüdyo tasarımı, uzaktan öğretimde altyapı

 

A New E-Studıo Desıgn and Infrastructure Model for Distance Learnıng

Abstract

      The difficulties of the limited economic and geographical conditions that existed after the world wars combined with the difficulty of the geographical conditions created difficulties for the education to be attainable. In order to contribute to the abolition of this situation, distance learning approach, which is of great importance, was first mentioned in the nineteenth century. II. Distance learning applications, which began with letters, radio and television after World War II, continue to spread rapidly as technology-enabled smartphones, tablets and wearable technologies. Distance learning can be applied in many different ways. It is a learning model in which the teacher and the learner are realized with the support of technology in different physical environments in the same or different periods. In this study, to offer a new and more ergonomic design model for e-studio design, which has an important place to enhance the benefits, qualities and quality of distance learning, and to introduce changes in the infrastructure. New types of e-Stands; it is envisaged that individuals in distance learning will be able to provide active participation of learners of synchronous learning institutions / universities, provide teachers with attractive and fluent lessons and, if necessary, transform into a mixed learning model.

 

Keywords: distance learning, e-studio design, infrastructure for distance learning

Keywords

uzaktan öğretim, e-stüdyo tasarımı, uzaktan öğretimde altyapı