5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Vatandaşlar İçin Dijital Yeterlikler Çerçevesi: Digcomp2.0'dan Digcomp2.1'e Geçiş

Eda Bakır

[email protected], Department of Computer Education and Instructional Technologies, College of Education, Recep Tayyip Erdoğan University

Hakan İslamoğlu

[email protected], Department of Computer Education and Instructional Technologies, College of Education, Recep Tayyip Erdoğan University

İlknur Reisoğlu

[email protected], Department of Computer Education and Instructional Technologies, College of Education, Recep Tayyip Erdoğan University

Ömer Faruk Ursavaş

[email protected], Department of Computer Education and Instructional Technologies, College of Education, Recep Tayyip Erdoğan University

İş, istihdam edilebilirlik, eğitim, gibi yaşam boyu öğrenme de dijitalleşme yoluyla artık kişisel bir tercihten ziyade ekonomik ve sosyal değişime yön veren bir hal almıştır (NCREL, 2003). Bu nedenle gerek uzmanlar, gerek iş kurumları gerekse devlet yöneticileri  bilgi toplumlarına ve ekonomisine tam ve aktif bir şekilde katılabilmenin yeni dijital ortam ve araçları kullanma becerisini gerektirdiğini ifade etmektedirler (Ainley, Schulz, ve Fraillon, 2016; Ito vd., 2009; European Commission, 2014). Yeni binyılın başlangıcından itibaren, dijital olarak yetkin olmak, hem bir gereksinim hem de bir hak olarak algılanmaktadır (OECD, 2001). Tüm vatandaşların ekonomik ve sosyal olarak topluma katılımını sağlamak için sahip olmaları gereken 21. yüzyıl becerileri ile de son derece ilişkili olduğu savunulmaktadır (Ananiadou ve Claro, 2009; Dede, 2010; ETS, 2002). Dijital yeterlik bugünün toplumlarında başarılı, bilgili ve yetenekli olmak isteyen öğrenciler için temel esaslardan biri olarak görülmektedir (Donaldson, 2015). Avrupa Komisyonu (2008), dijital yeterliğin hayatın ayrılmaz parçalarından biri,  dijital araçları kullanım ve erişimde yaşanan sıkıntıların ise kişisel gelişim ve topluma dâhil olmanın önündeki önemli engeller olduğunu belirtmektedir. 2000’li yıllardan günümüze kadar gerçekleşen gelişmelere rağmen, dijital becerilerle ilgili oluşan boşluğun azaltılması ve bireylerin sürekli gelişen ve değişen teknolojileri benimsemesi önemli politik eylemler gerektiren iki sorun olarak görülmektedir (Donaldson, 2015). Bu nedenle birçok ülkedeki farklı kurumlar ya da organizasyonlar dijital yeterlik alan ve göstergelerinin belirlenmesini; yapılacak girişimlerin planlanması, farklı hedef kitlelere hitap edebilecek eğitsel faaliyetlerin organize edilebilmesi ve dijital yeterliğin ölçümünün daha net ve doğru şekilde yapılabilmesi açısından önemli olduğunu düşünmektedirler (ETS, 2002; Ferrari, 2012; Voogt ve Roblin, 2012). Bu alan ve göstergeleri belirleyebilmek adına farklı çerçeveler oluşturulmuştur. Dijital yeterlik alan ve göstergelerini belirleyebilmek için oluşturulan çerçevelerin en dikkat çekici olanı ise 2011-2012 yılları arasında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin Prospektif Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü tarafından, Avrupa’da dijital yeterliğin daha iyi anlaşılması ve geliştirilmesi için başlatılan projede kullanılan Vatandaşlar İçin Dijital Yeterlikler Çerçevesidir(DiGCOMP). Bu araştırmanın amacı 5 yeterlik alanı ve 3 yetkinlik düzeyinden oluşan DigCOMP2.0'ın bugünlerde 5 güncelleşmiş yeterlik alan ve 8 yetkinlik düzeyine geçişi tartışılmaktadır. Araştırmada dökuman analizi kullanılarak ilgili literatür incelenmiş ve her iki yeterlik alan çerçeveleri arasındaki farklılıklar ve uygulama alanları tartışılmıştır. Son olarak geliştirilen DigComp 2.1.'in 2.0'dan görev karmaşıklığı, kullanıcı özerkliği ve bilişsel alanlar açısından dikkate alınarak 8 kullanıcı düzeyinde güncellendiği görülmüştür. 

Keywords

Dijital Yeterlik, Çerçeve,DiGCOMP