5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersi İçin Geliştirilen Bir Mobil Öğrenme Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerinde Etkisi

Deniz Mertkan Gezgin

[email protected], Trakya Üniversitesi

Emre Çakır

[email protected], Trakya Üniversitesi

Bu çalışmada, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünün lisans müfredatında yer alan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VYTS) dersi için geliştirilmiş “Veri Tabanı Cebimde” adlı mobil öğrenme (m-öğrenme) uygulamasının, öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Araştırmanın katılımcıları, Türkiye'de bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi BÖTE bölümünde öğrenim gören 3.sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Bu çalışmada, deneysel modellerden olan ön test-son test kontrol grubu modeli kullanılmıştır. Başlangıçta, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve Edirne'de bulunan VTYS dersini almış BÖTE ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 154 üniversite öğrencisi üzerinde geçerlilik ve güvenirliliği analiz etmek için bir başarı testi geliştirilmiştir. Daha sonra bu test hem kontrol hem de deney gruplarına bir ön test olarak uygulanmıştır. Ön testin uygulanmasının ardından deney grubundaki öğrencilerin, “Veri Tabanı Cebimde” m-öğrenme uygulamasını bir ay boyunca, 4 üniteyi (Saklı yordamlar, görüntüler, karar yapıları ve tetikleyiciler) içerecek şekilde kullanmaları istenmiştir. Bu bir ay boyunca Veri Tabanı Cebimde uygulaması, kontrol grubuna ders programının bir parçası olarak da düzenli olarak kullandırılmıştır. Bu işlemin sonunda ön test olarak kullanılan başarı testi, her iki gruba da bir son test olarak uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, kontrol ve deney gruplarına ait ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca kontrol grubu ve deney gruplarının test puanlarındaki değişim miktarları incelendiğinde, deney grubunun puanlarının değişim miktarı az bir oranla da olsa kontrol grubununkinden yüksek olduğu gözlenmiştir.

Keywords

BÖTE, mobil öğrenme, veri tabanı, akıllı telefon