5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Web Macerası Uygulamasının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonlarına Etkisi

Turgay Erdemir

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Serçin Karataş

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, bilginin çok hızlı bir şekilde artmasına yardımcı olmuştur. Bilginin hızla artması, bireyin kazanmak durumunda olduğu bilgi ve becerilerin de değişmesini etkilemektedir. Bu gelişmeler içinde büyüyen çocukların değişen koşullara ayak uydurması beklenmektedir. Mevcut bilgilere en hızlı şekilde ulaşan ve bu bilgileri durumlara uyarlayan, aynı zamanda teknolojiden etkili bir şekilde yararlanan bireyler bilgi çağının yapılandırdığı yeni toplumsal düzende ön sıralarda yer alabilmektedir. Bu gelişmelerden ötürü günümüz yapılandırmacı eğitim sisteminde bilgisayarlar ve internet eğitimin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

Günümüzde yapılan eğitim araştırmalarında, bilgisayarların ve internetin eğitimde etkin kullanımı ile ilgili olarak pek çok yöntem, teknik ortaya konmaktadır. Bu yöntemlerden biri de “Web Macerası” uygulamasıdır. Web macerası internetin eğitim ortamlarında verimli şekilde kullanılması için eğitim materyalleri oluşturulması ile ortaya çıkmıştır. Çünkü internette yer alan bilgilerin değerlendirilerek yararlı bilgilere ulaşabilmek bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır (Clark, 2000).  Dodge (1997), web macerasını öğrencilerin birbirleriyle etkileşim halinde çalıştıkları ve kullanacakları bilgiyi internetten edindikleri araştırmaya dayalı bir aktivite olarak tanımlamaktadır. 

Web macerasının öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğu birçok araştırmada ortaya konulmuştur (Halat, 2008; Akçay ve Şahin, 2012; Şahin, 2012; Börekci, 2010; Çığrık, 2009; Acar, 2009). Nitekim Binbaşıoğlu (1994), eğitimde farklı teknolojilerin kullanımının öğrencinin konuya ilgi duymasını ve motive olmasını sağladığını belirtmiştir. Motivasyon; davranışa güç, yön ya da amaç veren yöntemler olarak tanımlamaktadır (Bixler, 2006).  Motivasyon, öğrenmenin gerçekleşmesi için önemli bir unsurdur (Bruinsma, 2004; Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002). Bu çalışmalarda motivasyon ile başarının çift yönlü bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Nitekim motivasyon üzerine yapılan bir çok çalışmada motivasyonun öğrencilerin başarıları üzerinde önemli ve etkili bir öğe olduğu ortaya konulmuştur (Bruinsma, 2003; Freedman, 1997; McKenzie & Schweitzer, 2001; Çilkaya, 2013; Ballıel, 2014). Bu sebeple etkili ve verimli bir öğrenme için öğrenci motivasyonlarından haberdar olunması ve öğrencilerin motivasyon düzeyleri üst seviyede olması önemlidir.

Buradan hareketle bu araştırmada “Web Macerası” uygulamasının öğrencilerin motivasyon durumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında web macerası etkinliklerine katılan öğrencilerin motivasyon düzeylerinin; genel motivasyon, dikkat, uygunluk, güven ve doyum boyutlarına ek olarak cinsiyet ve öğrenim türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir meslek yüksekokulunda bilgisayar teknolojileri bölümündeki ağ teknolojileri ve yönetimi dersini alan 54 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada tek gruplu ön test-son test deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak John M. Keller (1993,2006) tarafından geliştirilen ve Sami Acar (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan  “Öğretim Materyali Motivasyon Ölçeği”  kullanılmıştır. Veriler eşleştirilmiş t testi ve çok faktörlü varyans analizi (manova)  yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda ise web macerası uygulamasının öğrencilerinin genel motivasyon (ARCS), dikkat(A), uygunluk(R), güven(C) ve doyum(S) düzeyleri arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. Ayrıca web macerası uygulamasının öğrencilerinin genel motivasyon (ARCS), dikkat(A), uygunluk(R), güven(C) ve doyum(S) düzeylerine cinsiyet, öğrenim türü, cinsiyet ve öğrenim türü etkisinin önemli olmadığı görülmüştür.

Keywords

web macerası, motivasyon, arcs, meslek yüksekokulu, öğrenci