5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YOUTUBE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Şirin Nur Kaptanoğlu

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Veysel Jiyan Tekalp

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Bahar Baran

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Yabancı dil öğretimi esnek ve etkileşimli ortamlardan faydalanmayı gerektiren öğrenci merkezli bir öğrenme alanıdır. Bu açıdan geleneksel sınıf öğretimine destek olarak kullanılabilecek teknoloji, dil öğretimi açısından olumlu sonuçlara sebep olmaktadır. Youtube yabancı dil öğrenme ortamı olarak değerlendirildiğinde  video izleme, video yükleme, tartışma, altyazı desteği vb. özellikleriyle informal olarak sıklıkla kulllanılan bir ortamdır. Bu açıdan gelecekte iyi bir öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan eğitim fakültelerinde yabancı dil öğretimi  alanında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının Youtube kullanımı ile ilgili durumlarını araştırmak, ileride onların bu ortamdan nasıl faydalanabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca bu çalışma öğretmen adaylarının eğitiminde Yotube’dan nasıl faydalanacaklarını öğretmek için de temel oluşturabilecektir. Bu nedenle bu araştırma yabancı dil öğretimi alanındaki bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının YouTube kullanım amaçlarını ve YouTube özelliklerini kullanma derecelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda veriler yabancı dil alanındaki bölümlerde eğitim gören 1. ve 2. sınıf 90 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise, öğretmen adaylarının YouTube kullanımlarına ilişkin görüşlerini derinlemesine yorumlamak amacıyla, 8 öğretmen adayı ile görüşme yapılarak veri toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş “YouTube Kullanımı Anketi” ve YouTube kullanımı ile ilgili yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılında bir devlet üniversitesinde eğitim fakültesine bağlı İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 90 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerin çoğunun YouTube’u eğlence amaçlı kullandıkları ve YouTube’un özelliklerini az sıklıkta kullandıkları belirlenmiştir.Üniversite öğrencileri ayrıca derste öğretim üyelerinin YouTube’u nadiren kullandıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise YouTube’u eğitsel amaçla kullanan öğrencilerin YouTube’un kullanımını kolay ve faydalı bulmalarıdır.

Keywords

YouTube, karma öğrenme, 21. yy becerileri, yabancı dil eğitimi, öğretmen eğitimi