5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Yazma Eğitiminde Kavram Haritası Kullanımının Yazma Becerisinin Gelişimine Etkisi

Neşet Mutlu

[email protected], Erciyes Üniversitesi

Mehmet Alperen Mertaş

[email protected], Erciyes Üniversitesi

Mahmut Akkuş

[email protected], Erciyes Üniversitesi

Sinan Ziya

[email protected], Erciyes Üniversitesi

Novak ve Gowin tarafından 1984 yılında geliştirilen kavram haritaları bilginin zihinde somut ve görsel bir şekilde düzenlenmesini ve öğrenilmesini sağlayan ve son zamanlarda eğitimde sıkça kullanılan önemli bir araçtır (Şahin, Kurudayioglu & Öztürk, 2013). Kavram haritalarının eğitim-öğretim alanında kullanılmasının birçok faydası vardır.  Kavram haritalarının bu faydaları arasında öğrencilerin kavramları daha iyi anlayabilmeleri, bilgiyi yeniden yapılandırabilmeleri ve kalıcı hale getirebilmeleri olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı, kavram haritalarının Türkçe eğitiminde dört temel dil becerisinden biri olan yazma becerisi üzerindeki etkililiğini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma, Develi ilçesinde bulunan bir ortaokulun 5.sınıf seviyesinden rastgele seçilen iki sınıftaki 50 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Gruplardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubuna kavram haritası ile yazma çalışması yaptırılırken kontrol grubuna geleneksel yöntemler ile yazma çalışması yaptırılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanlarının arasındaki değişimi gözlemlemek amacıyla ANCOVA (Kovaryans Analizi) kullanılmıştır. Ayrıca ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans gibi betimsel veri analizi tekniklerinden de yararlanılmıştır. Elde edilen veri analizi sonuçlarına göre,  kavram haritası uygulanan grup ile geleneksel yöntemlere göre yazma çalışması yapan grup arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak da kavram haritasının Türkçe yazma eğitiminde kullanımının faydalı olduğu ve yazma eğitiminde alternatif bir araç olarak tercih edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Türkçe Eğitimi ,Kavram Haritası , Yazma Eğitimi