5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Teknolojilerinin Etik Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi

Adem Özdemir

[email protected], Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Emin İbili

[email protected], Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Araştırmanın amacı Yönetim Bilişim Sistemleri ve BÖTE bölümü öğrencilerinin internet teknolojilerini etik kullanım düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Aksaray Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, ve Kırşehir Ahi Evran üniversitesinde öğrenim görmekte olan 491 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın veri toplama araçları kişisel bilgi formu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen internet etik kullanım ölçeği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kişisel bilgi formunda 16 adet demografik soru yer alır iken; internet etik kullanım ölçeğinde ise toplam 38 adet internetin etik kullanımına yönelik sorular yer almaktadır. İnternet Kulanım Etik Ölçeği; Temel İlkeler, Dürüstlük, Güvenlik, Sağlıklı İnternet Kullanımı, Çevrimiçi Nezaket, Telif Hakkı olmak üzere altı boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Araştırmada dokuz alt probleme yanıt aranmış ve verilerin analizinde frekans analizi, yüzde analizi, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, ANOVA ve korelasyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda; kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre internetin etik kullanım düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf düzeyleri ile internetin etik kullanımına yönelik farkındalık düzeyleri arasında Dürüstlük ve Sağlıklı İnternet Kullanım boyutları açısından anlamlı bir farklılık görülmüştür. Öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyleri ile internetin etik kullanım düzeyleri arasında Sağlıklı İnternet Kullanım boyutu açısından anlamlı bir farklılık görülmüştür ve ailelerin gelir seviyesinin bireylerin internetin etik kullanım düzeylerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin internete bağlı kalma süreleri ile internetin etik kullanım düzeyleri arasında Güvenlik ve Sağlıklı İnternet Kullanım boyutları açısından anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin internet kullanım düzeyleri, kişisel bilgisayara sahip olma durumları, web sayfası tasarlayabilmeleri ile internetin etik kullanım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Öğrencilerin program yazabilme düzeyleri ile internetin etik kullanım düzeyleri arasında Telif Hakkı boyutu açısından, internetin etik kullanım düzeyleri ile arkadaşlarla iletişim, oyun oynama, sosyal ağlarda paylaşımlarda bulunma, bilgi/ödev arama, yeni arkadaşlar edinme, alışveriş yapma kullanım amaçları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Etik, İnternet Kullanım Etiği,