5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Yüz Yüze Yürütülen Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri

İrem Budakoğlu

[email protected], Gazi Üniversitesi

Vildan Özeke

[email protected], Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özlem Coşkun

[email protected], Gazi Üniversitesi

Yavuz Selim Kıyak

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bu çalışma, tıp fakültelerinde sıklıkla tercih edilen Probleme dayalı öğrenme(PDÖ) yönteminin küçük gruplarla yüz yüze yürütülmesine ilişkin öğrenci deneyimleri üzerinden bu süreçte yaşanan sorunları belirleyebilmek amacıyla nitel araştırma yöntemiyle planlanmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencileriyle farklı oturumda yapılan iki odak grup görüşmesine katılan dokuz kadın ve on erkekten oluşan çalışma grubunda elverişli örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 19 öğrenci bulunmaktadır. Veriler transkript edildikten sonra 2292 kelimeden oluşan bir metin elde edilmiştir. Elde edilen metin içerik analizi yöntemi ile temalara ayrılmış ve bu temalardan alt-temalar üretilmiştir. Araştırmacılar kendi bireysel kodlamalarını yaptıktan sonra, tema ve alt-temaların isimlendirilmesi sürecinde beraber çalışmışlardır. Çalışma sonunda altı tema altında 25 alt-tema üretilmiştir. Yaşanan sıkıntılara ilişkin temalar; sınıf içinde yaşanan sorunlar, sınıf dışında yaşanan sorunlar, arkadaşlarla iletişim, yönlendirici ile iletişim, performans değerlendirmeye yönelik sıkıntılar ve PDÖ sürecinin uygulanmasındaki sıkıntılar şeklindedir. Alt-temalardan bazıları, kaynak yetersizliği, senaryoların basılı metin şeklinde sunulması, görsel materyal azlığı, ders dışı tartışma ortamının sınırlı olması, oturumlarda herkesin söz almaması, sürecin tek oturumda bitirilmesi, öğrenim hedefleri konulmaması ve bazı senaryoların heyecan ve merak uyandıracak şekilde hazırlanmaması şeklindedir. Senaryonun genelini hikayeleştirmede ve özellikle görsellerin sunumunda, az bulunan kaynakların paylaşımında, öğrenim hedeflerini kayıt altına almada, herkesin katılımını sağlamada, iletişimde ve değerlendirmede bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabileceği görülmektedir.

Keywords

probleme dayalı öğrenme, sorunlar, çözüm önerileri, teknoloji destekli PDÖ, nitel araştırma, odak grup